EKIN SENTETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ТЕКСТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ НА КЛИЕНТА

Ekin Sentetik San. и Трейд ЕООД Şti, категориите лични данни, които ще бъдат обработвани, личните данни, които ще бъдат обработвани, целите на обработването, лицата, които ще бъдат прехвърлени, методите за събиране и правните причини, самоличността на администратора на данни и правата, които имам, бяха обяснени на ме по подробен и разбираем начин и този информационен текст е подписан от мен.

С изключение на тези, които се обработват съгласно изключителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, при условие че;

Като съм наясно с всички значения и последици от това изявление по отношение на обработката на моите лични данни и чувствителни лични данни, които не попадат в разпоредбите за изключение, ограничени до целта, предмета, категорията, трансфера, метода и правната причина в пояснението текст, като ги пренасям на посочените места, пренасям ги на посочените места в чужбина, Съзнавайки възможните бъдещи последици от това, по моя воля;

Аз одобрявам

не одобрявам

ИМЕ ПРЕЗИМЕ :

TC:

ИСТОРИЯ: